اسامی

سمت

محل کار

راه ارتباطی

دکترسعید رفیع پور

دبیر اجرایی کمیته

دانشکده هنر اتاق 210

05832201317

امین علی آبادی

کارشناس

ساختمان سازمان مرکزی، طبقه دوم اتاق 308

 05832201110