اسامی

سمت

محل کار

راه ارتباطی

دکتر رضا نیرومند

دبیر اجرایی کمیته

دانشکده علوم انسانی

r.niroomand.ub.ac.ir

نسیم طوسی

کارشناس

ساختمان سازمان مرکزی، ۳۱۷

 ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۹