تعاریف

کمیته دستگاهی: کمیته‌ای است در برخی از مراکز علمی متشکل از مسؤولان و صاحبنظران که برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی را در چارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در مراکز تحت اشراف خود مدیریت می‌نماید.
تبصره: کمیته دستگاهی بر اساس ملاکهایی از جمله جامعیت مرکز علمی در منطقه، برخورداری از هیأت علمی و کمیسیونهای علمی برجسته در حوزه علوم انسانی، علوم دینی و هنر با هدف نظارت و اجرای سیاستهای دبیرخانه و ارائه مشورت به هیأت در حوزه برگزاری کرسیها در مناطق مختلف کشور، به تشخیص هیأت انتخاب و تشکیل خواهد شد.

دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره: ساختاری برای اجرایی سازی سیاستها و برنامه‌های کمیته دستگاهی مرکز علمی می‌باشد. که بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین هیأت نسبت به اقدامات اجرایی در جهت اهداف و شرح وظایف کمیته دستگاهی می‌پردازد.

 

وظایف کمیته دستگاهی و اعضای آن
الف) شرح وظایف رئیس کمیته
1- صدور حکم برای اعضای کمیته دستگاهی به مدت دو سال
2- مکاتبه و ارسال طرحنامه های برگزیده به دبیرخانه

3- مدیریت جلسات کمیته

وظایف کمیته دستگاهی
1- ارائه برنامه های اجرایی مراکز علمی در جهت برگزاری کرسی ها،
2- تدوین سیاست های تشویقی برای ترویج کرسی ها،
3- تصویب بودجه سالانه برای برگزاری کرسی ها،
4- راه اندازی کارگروه ها یا کمیته های تخصصی در دانشکده ها یا پژوهشکده ها برای برگزاری کرسی ها،
5- ارزیابی طرحنامه ها و بررسی صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیته ها و کارگروه‌های تخصصی و ارسال نتایج به دبیرخانه هیأت،
6- نظارت بر حسن برگزاری کرسی ها،
7- ارائه گزارش های شش ماهه به دبیرخانه هیأت،
8- نیازشناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر مرتبط با مرکز علمی،
9- جهت دهی رساله ها و پایان نامه ها به سمت نظریه پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشکلات جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران