نمایشگر یک مطلب

 

    کلیات و تعاریف

 کرسی:

   کرسی‌ها مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها رأسا و یا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوط، نتیجه تلاش علمی خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد.

  

سطوح کرسی ها

۱- کرسی ترویجی

 به آن دسته از کرسی هایی که توسط موسسات علمی اعم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برگزار می شود و از حداقل نصاب تشکیل که توسط کمیته های دستگاهی این مراکز مشخص می گردد برخوردار بوده ولی حایز استاندارد لازم جهت قرار گرفتن در شمار کرسی ها علمی نیست، کرسی های ترویجی گفته می شود.( آیین نامه  برگزاری کرسی های ترویجی،۱۳۸۷؛۲) از جمله اهداف برگزاری کرسی های ترویجی بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و نوآوری است.( آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی،۱۳۸۷؛۳)

۲- پیش کرسی

پیش از برگزاری کرسی نهایی در جمع گسترده و عمومی متخصصان، پ‍وهشگران و اساتید رشته علمی کرسی، جلسه ای با عنوان پیش کرسی و با حضور فقط داوران، ناقدان، ناظر علمی و نظریه پرداز برگزار می گردد تا پس از ارائه نظریه، نقد یا نوآوری، و با نقد و بررسی ناقدان و سوالات داوران، وضعیت طرح از جهت برخورداری از استانداردهای لازم جهت برگزاری کرسی نهایی بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.

۳- کرسی نهایی

کرسی نهایی در جمع عموم محققان و اساتید رشته علمی مربوطه و با حضور داوران و ناقدان طبق آیین نامه برگزار می گردد.(نظامنامه و آیین نامه های هیأت،۱۳۸۷؛ ۱۵-۲۱)

 

  انواع کرسی ها

۱-   کرسی نظریه پردازی: ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی لازم بوده ،دارای مبانی،فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی منطقی باشد. (نظامنامه و آیین نامه های هیأت،۱۳۸۷؛۱۶)

۲-   کرسی نقد: به هر گونه تلاش روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه ،مکتب،وضعیت و... جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد ،اطلاق می گردد. (نظامنامه و آیین نامه های هیأت،۱۳۸۷؛۴۲)

۳-    کرسی مناظره: به هر گونه مباحثه رودررو ،روشمند و منطقی میان دو صاحبنظر که به گونه ای نقادانه دیدگاهها و نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیزی تفوق یابد ،مناظره گفته می شود. (نظامنامه و آیین نامه های هیأت،۱۳۸۷؛۴۲)

۴-   کرسی نوآوری: به ارائه روشمند هر گونه نظریه ،دیدگاه ورویکرد و بحث علمی جدید در ساحت و سطوح مختلف اطلاق می شود. (نظامنامه و آیین نامه های هیأت،۱۳۸۷؛ ۱۶)

  

جدول: سطح و نوع کرسی ها

نوع کرسی

سطح کرسی

۱- کرسی نظریه پردازی

۱- کرسی ترویجی

۲- کرسی نقد

۲- پیش کرسی

۳- کرسی مناظره

۳- کرسی نهایی

۴- کرسی نوآوری

 

 

 

 جدول: ساختار و ترکیب داوران و ناقدان و نحوه برگزاری کرسی ها

سطح

تعداد داوران

تعداد ناقدان

جمع حاضران

حمایت ها

کرسی ترویجی

-

۲

باز

در سطح دانشگاه

پیش کرسی

۵-۳

۵-۳

محدود

-

کرسی نهایی

۵-۳

۵-۳

باز

برخوردار طبق آیین نامه هیأت