کلیات و تعاریف

 کرسی:

  کرسی‌ مسندی است علمی متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تایید شورای علمی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی فعالیت می کند. اجلاسیه کرسی‌ها مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها رأسا و یا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوط، نتیجه تلاش علمی خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاری اجلاسیه کرسی ها راهکاری مناسب برای ارزیابی تلاش های علمی و تشخیص ارزش و اعتبار حاصل از این تحقیقات بوده و صرفاً به ارائه نظریه محدود نمی‌شود، بلکه عرضه انواع و سطوح مختلف نوآوری، نقد و مناظره علمی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

  انواع کرسی ها

کرسی ها به طور کلی و از جهت سطح و درجه اهمیت علمی به دو دسته تقسیم می گردد:

الف. کرسی های تخصصی

  • کرسی نظریه پردازی: ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی لازم بوده، دارای مبانی، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی منطقی باشد.
  • کرسی نوآوری: به ارائه روشمند هر گونه نظریه، دیدگاه و رویکرد و بحث علمی جدید در ساحت و سطوح مختلف اطلاق می‌شود.
  • کرسی نقد: به هر گونه تلاش روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، مکتب، وضعیت و... جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد، اطلاق می‌گردد.

 

ب. کرسی های ترویجی

  • کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی: به نشستی روشمند و علمی که با هدف تبیین و معرفی یک نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان اطلاق می‌گردد که با ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت، نهایتا اصلاح و بهبود آن را دنبال می­کند.
  • کرسی مناظره علمی: به هر گونه مباحثه رودررو، روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر که به گونه ای نقادانه دیدگاه‌ها و نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می‌کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت‌آمیزی تفوق یابد، مناظره گفته می‌شود.

 

  • یادآوری: هدف از برگزاری کرسی‌های ترویجی علاوه بر بسط فرهنگ "آزادی بیان" و "گفتگو و نقد عقلانی و علمی" بسترسازی تمرین نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری است. در واقع برگزاری کرسی‌های ترویجی پایه‌های اولیه کرسی‌های نظریه‌پردازی در سطح ملی را فراهم می‌آورد.